Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Circle Real Estate Management B.V.

1. Toepassingsgebied​

1.1. Inleiding.

Dit zijn de algemene voorwaarden van Circle Holding B.V.

1.2. Kring van begunstigden.

Deze algemene voorwaarden zijn bedongen ten behoeve van Circle Holding B.V., haar groepsmaatschappijen, hun bestuurders en medewerkers, alsmede ingeschakelde derden (hierna te noemen “Circle”).

1.3. Reikwijdte.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van Circle (inclusief vervolgopdrachten en -werkzaamheden), inclusief eventuele aanvullingen en wijzigingen daarop. Zij gelden ook als de opdrachtgever van Circle een offerte nog niet heeft geaccepteerd, maar wel al diensten van Circle afneemt.

1.4. Andere algemene voorwaarden.

De algemene voorwaarden van opdrachtgevers, leveranciers, (onder)aannemers en andere derden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

2. Offertes en aanvaarding

2.1. Vrijblijvend.

Een offerte is vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor de aanvaarding is genoemd.

2.2. Aanvaarding en uitvoering alleen door Circle.

Opdrachten worden alleen aanvaard en uitgevoerd door Circle, ook als de opdracht is gegund met oog op uitvoering door een of meer bepaalde personen. Artikel 7:404 en 407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.

2.3. Geen afwijkende aanvaarding.

Een opdrachtgever kan een voorstel alleen in zijn geheel aanvaarden. Een afwijkende aanvaarding geldt als verwerping, waaraan Circle niet kan worden gehouden.

2.4. Offerte met meerdere onderdelen.

Circle kan een offerte uitbrengen die uit meerdere onderdelen bestaat. Als de opdrachtgever slechts een of meerdere (maar niet alle onderdelen) wil aanvaarden, dan heeft Circle het recht de prijs per onderdeel aan te passen.

2.5. Opvolgende opdrachten.

Een offerte geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3. Werkzaamheden

3.1. Beschrijving.

Circle verricht alleen diensten c.q. werkzaamheden die het onderwerp van een Overeenkomst vormen.

3.2. Aard.

De werkzaamheden van Circle zijn van commerciële en technische aard. Circle verleent geen juridisch en fiscaal advies.

3.3. Kwaliteitsdoelstelling.

Circle voert de overeenkomst uit naar beste inzicht en vermogen. Circle streeft naar de hoogste kwaliteit bij de uitvoering van haar werkzaamheden. Dit is een inspanningsverbintenis. Een garantie op resultaat is, naar de aard van het werk, niet mogelijk.

3.4. Geen volmacht of lastgeving.

Een opdracht aan Circle betekent niet dat Circle bevoegd of verplicht is om namens een opdrachtgever rechtshandelingen aan te gaan.

3.5. Planning.

Planningen zijn indicatief, tenzij anders overeengekomen.

4. Informatie van opdrachtgever

4.1. Verstrekking.

De opdrachtgever stelt voor, tijdens en na de uitvoering van de werkzaamheden alle gegevens beschikbaar aan Circle, waarvan hij weet, of redelijkerwijs had kunnen weten, dat zij relevant zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

4.2. Juist en volledig.

Als de opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan kan zij Circle ter zake geen verwijt maken.

5. Samenwerking met derden

5.1. Aard van de projecten.

De aard van de projecten brengt mee dat Circle vaak zal samenwerken met derden (zoals juristen, fiscalisten, bouwkundigen en andere adviseurs).

5.2. Niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden.

Als de opdrachtgever een derde inschakelt en deze derde veroorzaakt (direct of indirect) schade, dan is Circle niet aansprakelijk voor deze schade. Artikel 4.2 geldt hier ook.

6. Onder aanneming

6.1. Geen onder aanneming zonder toestemming.

Circle besteedt geen werkzaamheden uit aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.

6.2. Eventuele aanspraken op een derde worden doorgegeven.

Als een onderaannemer van Circle schade veroorzaakt voor de opdrachtgever en Circle heeft een aanspraak op de onderaannemer, dan is Circle bereid op verzoek van de opdrachtgever:

(a) de aanspraak uit te winnen (op kosten van de opdrachtgever); of

(b) haar aanspraak op de onderaannemer over te dragen.

7. Facturering en betaling

7.1. Honorarium.

Het honorarium (of de wijze waarop het honorarium wordt bepaald) wordt vastgelegd in de overeenkomst.

7.2. Onkosten.

De opdrachtgever zal Circle alle redelijke onkosten vergoeden die Circle heeft gemaakt bij de uitvoering van de overeenkomst.

7.3. Facturering en betalingstermijn.

Circle factureert bij het behalen van het afgesproken doel of de afgesproken tussentijdse doelstelling, tenzij anders is overeengekomen. De betalingstermijn bedraagt 15 kalenderdagen na factuurdatum.

7.4. Verschuldigdheid bij tussentijdse beëindiging.

Het honorarium is bij tussentijdse beëindiging, ongeacht de reden, pro rata verschuldigd.

7.5. Verschuldigdheid bij vervulling door opdrachtgever of derde tijdens of na de opdracht.

Het volledige honorarium is verschuldigd (op factuur), als het doel van de opdracht wordt verwezenlijkt door de opdrachtgever zelf of een door hem ingeschakelde derde. Dit geldt tijdens de looptijd van de opdracht en gedurende een periode van 12 maanden na het einde van de opdracht, tenzij de aard van het project een langere termijn rechtvaardigt.

7.6. Valuta; Bankrekening.

De opdrachtgever betaalt het verschuldigde bedrag in euro’s op het rekeningnummer dat Circle in de factuur opgeeft.

7.7. Bedragen exclusief BTW.

Het factuurbedrag is exclusief BTW. De opdrachtgever zal de verschuldigde BTW betalen.

7.8. Voorschot.

De opdrachtgever is verplicht een voorschot te betalen als Circle daarom verzoekt.

7.9. Overschrijding betalingstermijn; wettelijke rente.

Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever wettelijke handelsrente vermeerderd met 1% verschuldigd aan Circle, zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

7.10. Buitengerechtelijke (incasso)kosten.

De opdrachtgever vergoedt de kosten van (buiten)gerechtelijke incasso. De kosten worden begroot op 15% van het factuurbedrag, met een minimum van EUR 1.500.

7.11. Opschorting.

Circle is bevoegd de werkzaamheden op te schorten, zolang een factuur onbetaald blijft na het verstrijken van de betalingstermijn. Een geschil over de factuur is geen reden de betaling op te schorten.

7.12. Geen verrekening.

De opdrachtgever is niet bevoegd enige schuld aan Circle te verrekenen met een vordering op Circle.

7.13. Hoofdelijke aansprakelijkheid.

Als er meer dan een opdrachtgever is voor een opdracht, dan is iedere opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgevers.

8. Overmacht

8.1. Wettelijke regeling van toepassing.

De wettelijke regeling voor overmacht is van toepassing.

8.2. Aanvullingen op de wettelijke regeling.

In aanvulling op de wettelijke regeling geldt het volgende:

(a) Informatieplicht bij overmacht. Iedere partij zal de andere partij(en) onmiddellijk (maar in ieder geval binnen twee werkdagen) op de hoogte stellen, als zich een overmachtssituatie voordoet;

(b) Betaling tijdens overmacht. De opdrachtgever hoeft slechts 50% van de factuur te voldoen, als de overmacht aan de zijde van Circle ligt (het resterende deel moet pas worden voldaan als de overmacht voorbij is). Als de overmacht aan de zijde van opdrachtgever ligt, dan is de overmacht geen reden om betaling op te schorten;

(c) Opzegging bij langdurige overmacht. Als een situatie van overmacht langer dan drie maanden duurt, heeft de partij die niet in overmacht verkeert het recht de overeenkomst op te zeggen, voor zover de situatie dat rechtvaardigt.

9. Aansprakelijkheid

9.1. Opzet en grove nalatigheid.

Circle is alleen aansprakelijk bij opzet of grove nalatigheid van Circle.

9.2. Beperking overblijvende aansprakelijkheid.

Indien en voor zover Circle aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende opdracht of, in geval van een deelopdracht, of een opdracht met meerdere onderdelen of een opdracht waarbij op maandbasis een vast bedrag wordt gefactureerd, de factuurwaarde voor de betreffende deelopdracht, het betreffende onderdeel van de opdracht, respectievelijk het overeengekomen maandbedrag.

9.3. Uitsluiting indirecte schade.

Circle is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder (maar niet beperkt tot) gederfde omzet of winst.

9.4. Verval van aanspraken.

Een aanspraak op schadevergoeding moet onverwijld worden gedaan en vervalt een jaar na het schade toebrengende voorval.

10. Vertrouwelijkheid

10.1. Geheimhouding.

Beide partijen doen geen mededeling over het bestaan en de inhoud van de overeenkomst aan enige derde, behalve voor zover dit nodig is:

(a) voor de uitvoering van de overeenkomst; of

(b) op grond van toepasselijke wet- en regelgeving, een toepasselijk beursreglement of een rechterlijke uitspraak.

10.2. Marketingdoeleinden.

Niettegenstaande het voorgaande, mag Circle in overleg met de opdrachtgever, de transactie of opdracht vermelden voor marketingdoeleinden.

11. Intellectueel eigendom

11.1. Geen overgang.

Circle blijft of wordt eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten (modellen, technieken en instrumenten) die zij bij de uitvoering van de overeenkomst heeft gebruikt of zelf heeft ontwikkeld.

11.2. Beperkt gebruiksrecht.

Voor zover nodig voor de uitvoering van de overeenkomst, krijgt de opdrachtgever een beperkt gebruiksrecht op deze intellectuele eigendomsrechten. Namaken of kopiëren is niet toegestaan.

12. Duur en beëindiging

12.1. Duur.

Een overeenkomst geldt in beginsel voor de duur van een project of het behalen van een doel, tenzij partijen anders afspreken in de overeenkomst. Een opdracht eindigt door volbrenging.

12.2. Tussentijdse beëindiging.

Geen van beide partijen kan een overeenkomst tussentijds beëindigen, behalve:

(a) als de andere partij structureel haar verplichtingen onder deze overeenkomst niet nakomt, ook niet nadat zij in gebreke is gesteld en een redelijke termijn tot nakoming heeft gekregen;

(b) als het faillissement of de surseance van betaling van de andere partij wordt aangevraagd; of

(c) als de relatie tussen partijen zodanig is verstoord dat voortzetting in redelijkheid niet langer gevergd kan worden.

13. Diverse bepalingen

13.1. Wijziging of aanvulling.

Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd of aangevuld door Circle. Circle zal haar opdrachtgever in voorkomende gevallen een exemplaar van de gewijzigde voorwaarden toesturen. De meest recente versie is beschikbaar op www.circle-re.nl.

13.2. Toestemming voor overdracht.

Geen van beide partijen kan een of meer rechten of plichten uit een overeenkomst of uit deze algemene voorwaarden overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke medewerking van de andere partij. De opdrachtgever verleent hierbij medewerking (onvoorwaardelijk en onherroepelijk) voor de overdracht door Circle van alle rechten en verplichtingen uit een overeenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden) in het kader van een algehele overdracht van haar activiteiten aan een derde.

13.3. Conversie.

Als een bepaling uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet (langer) geldig is, dan wordt zij geacht te zijn vervangen door een geldige bepaling die qua doel en strekking het meest aansluit bij de oorspronkelijke bepaling.

13.4. Uitleg.

Als de tekst van een bepaling in de overeenkomst of in deze algemene voorwaarden niet voldoende helder is, dan is het doel van deze algemene voorwaarden (bescherming van de rechtspositie van Circle) leidend. De contra proferentem regel is niet van toepassing.

13.5. Aanvulling.

Als de overeenkomst of deze algemene voorwaarden geen (volledige) regeling bevatten voor een bepaalde situatie, dan is het doel van deze algemene voorwaarden leidend.

13.6. Geen afstand.

Als Circle niet altijd de strikte naleving vordert van een recht uit een overeenkomst of deze algemene voorwaarden, betekent dit niet dat Circle afstand doet van het betreffende recht.

13.7. Meerdere talen, Nederlands bindend.

Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar in meerdere talen. Bij een eventueel verschil in uitleg is de Nederlandse versie bindend.

13.8. Marketing.

Circle mag beeldmateriaal van projecten gebruiken op haar website en in andere marketinguitingen, zonder dat hiervoor (aanvullende) toestemming nodig is van de opdrachtgever.

14. Geschillen

14.1. Toepasselijk recht.

Nederlands recht is van toepassing.

14.2. Forumkeuze.

Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de rechter te Amsterdam.