Algemene Voorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CIRCLE REAL ESTATE MANAGEMENT B.V.

 1. Toepassingsgebied

  1. Inleiding.
   Dit zijn de algemene voorwaarden van Circle Real Estate Management B.V.
  2. Reikwijdte.
   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van Circle Real Estate
   Management B.V.(inclusief vervolgopdrachten en -werkzaamheden), inclusief eventuele aanvullingen en
   wijzigingen daarop. Zij gelden ook als de opdrachtgever van Circle Real Estate Management B.V. een
   offerte nog niet heeft geaccepteerd, maar wel al diensten van Circle Real Estate Management B.V.
   afneemt.
  3. Kring van begunstigden.
   Deze algemene voorwaarden zijn bedongen ten behoeve van Circle Real Estate Management B.V., haar
   groepsmaatschappijen, hun bestuurders en medewerkers, alsmede ingeschakelde derden.
  4. Andere algemene voorwaarden.
   De algemene voorwaarden van opdrachtgevers, leveranciers, (onder)aannemers en andere derden zijn
   uitdrukkelijk niet van toepassing.

 2. Offertes en aanvaarding

  1. Vrijblijvend.
   Een offerte is vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor de aanvaarding is genoemd.
  2. Aanvaarding en uitvoering alleen door Circle Real Estate Management B.V.
   Opdrachten worden alleen aanvaard en uitgevoerd door Circle Real Estate Management B.V., ook als de
   opdracht is gegund met oog op uitvoering door een of meer bepaalde personen. Artikel 7:404 en 407 lid 2
   van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.
  3. Geen afwijkende aanvaarding.
   Een opdrachtgever kan een voorstel alleen in zijn geheel aanvaarden. Een afwijkende aanvaarding geldt
   als verwerping, waaraan Circle Real Estate Management B.V. niet kan worden gehouden.
  4. Offerte met meerdere onderdelen.
   Circle Real Estate Management B.V. kan een offerte uitbrengen die uit meerdere onderdelen bestaat. Als
   de opdrachtgever slechts een of meerdere (maar niet alle onderdelen) wil aanvaarden, dan heeft Circle
   Real Estate Management B.V. het recht de prijs per onderdeel aan te passen.
  5. Opvolgende opdrachten.
   Een offerte geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 3. Werkzaamheden

  1. Beschrijving.
   Circle Real Estate Management B.V. verricht alleen diensten c.q. werkzaamheden die het onderwerp van een
   Overeenkomst vormen, waaronder: advisering, bemiddeling bij aan-en verkoop van onroerende zaken,
   bemiddeling bij huur en verhuur van onroerende zaken.
  2. Aard.
   De werkzaamheden van Circle Real Estate Management B.V. zijn van commerciële en technische aard. Circle
   Real Estate Management B.V. verleent geen juridisch en fiscaal advies.
  3. Kwaliteitsdoelstelling.
   Circle Real Estate Management B.V. voert de overeenkomst uit naar beste inzicht en vermogen. Circle Real
   Estate Management B.V. streeft naar de hoogste kwaliteit bij de uitvoering van haar werkzaamheden. Dit
   is een inspanningsverbintenis. Een garantie op resultaat is, naar de aard van het werk, niet mogelijk.
  4. Geen volmacht of lastgeving.
   Een opdracht aan Circle Real Estate Management B.V. betekent niet dat Circle Real Estate Management B.V.
   bevoegd of verplicht is om namens een opdrachtgever rechtshandelingen aan te gaan.
  5. Planning.
   Planningen zijn indicatief, tenzij anders overeengekomen.

 4. Informatie van opdrachtgever

  1. Verstrekking.
   De opdrachtgever stelt voor, tijdens en na de uitvoering van de werkzaamheden alle gegevens beschikbaar
   aan Circle Real Estate Management B.V., waarvan hij weet, of redelijkerwijs had kunnen weten, dat zij
   relevant zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
  2. Juist en volledig.
   Als de opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan kan zij Circle Real
   Estate Management B.V. ter zake geen verwijt maken.

 5. Samenwerking met derden

  1. Aard van de projecten.
   De aard van de projecten brengt mee dat Circle Real Estate Management B.V. vaak zal samenwerken met
   derden (zoals juristen, fiscalisten, bouwkundigen en andere adviseurs).
  2. Niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden.
   Als de opdrachtgever een derde inschakelt en deze derde veroorzaakt (direct of indirect) schade, dan is
   Circle Real Estate Management B.V. niet aansprakelijk voor deze schade. Artikel 4.2 geldt hier ook.

 6. Onder aanneming

  1. Geen onder aanneming zonder toestemming.
   Circle Real Estate Management B.V. besteedt geen werkzaamheden uit aan een derde zonder de voorafgaande
   schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.
  2. Eventuele aanspraken op een derde worden doorgegeven.
   Als een onderaannemer van Circle Real Estate Management B.V. schade veroorzaakt voor de opdrachtgever en
   Circle Real Estate Management B.V. heeft een aanspraak op de onderaannemer, dan is Circle Real Estate
   Management B.V. bereid op verzoek van de opdrachtgever (a) de aanspraak uit te winnen (op kosten van de
   opdrachtgever) of (b) haar aanspraak op de onderaannemer over te dragen.

 7. Facturering en betaling

  1. Honorarium.
   Het honorarium (of de wijze waarop het honorarium wordt bepaald) wordt vastgelegd in de overeenkomst.
  2. Onkosten.
   De opdrachtgever zal Circle Real Estate Management B.V. alle redelijke onkosten vergoeden die Circle
   Real Estate Management B.V. heeft gemaakt bij de uitvoering van de overeenkomst.
  3. Facturering en betalingstermijn.
   Circle Real Estate Management B.V. factureert bij het behalen van het afgesproken doel of de afgesproken
   tussentijdse doelstelling, tenzij anders is overeengekomen. De betalingstermijn bedraagt 15
   kalenderdagen na factuurdatum.
  4. Verschuldigdheid bij tussentijdse beëindiging.
   Het honorarium is bij tussentijdse beëindiging, ongeacht de reden, pro rata verschuldigd.
  5. Verschuldigdheid bij vervulling door opdrachtgever of derde tijdens of na de opdracht.
   Het volledige honorarium is verschuldigd (op factuur), als het doel van de opdracht wordt verwezenlijkt
   door de opdrachtgever zelf of een door hem ingeschakelde derde. Dit geldt tijdens de looptijd van de
   opdracht en gedurende een periode van 12 maanden na het einde van de opdracht, tenzij de aard van het
   project een langere termijn rechtvaardigt.
  6. Valuta; Bankrekening.
   De opdrachtgever betaalt het verschuldigde bedrag in euro’s op het rekeningnummer dat Circle Real Estate
   Management B.V. in de factuur opgeeft.
  7. Bedragen exclusief BTW.
   Het factuurbedrag is exclusief BTW. De opdrachtgever zal de verschuldigde BTW betalen.
  8. Voorschot.
   De opdrachtgever is verplicht een voorschot te betalen als Circle Real Estate Management B.V. daarom
   verzoekt.
  9. Overschrijding betalingstermijn; wettelijke rente.
   Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever wettelijke handelsrente vermeerderd met
   1% verschuldigd aan Circle Real Estate Management B.V., zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
  10. Buitengerechtelijke (incasso)kosten.
   De opdrachtgever vergoedt de kosten van (buiten)gerechtelijke incasso. De kosten worden begroot op 15%
   van het factuurbedrag, met een minimum van EUR 1.500.
  11. Opschorting.
   Circle Real Estate Management B.V. is bevoegd de werkzaamheden op te schorten, zolang een factuur
   onbetaald blijft na het verstrijken van de betalingstermijn. Een geschil over de factuur is geen reden
   de betaling op te schorten.
  12. Geen verrekening.
   De opdrachtgever is niet bevoegd enige schuld aan Circle Real Estate Management B.V. te verrekenen met
   een vordering op Circle Real Estate Management B.V.”
  13. Hoofdelijke aansprakelijkheid.
   Als er meer dan een opdrachtgever is voor een opdracht, dan is iedere opdrachtgever hoofdelijk
   aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgevers.

 8. Overmacht

  1. Wettelijke regeling van toepassing.
   De wettelijke regeling voor overmacht is van toepassing.
  2. Aanvullingen op de wettelijke regeling.
   In aanvulling op de wettelijke regeling geldt het volgende.
   (a) Informatieplicht bij overmacht. Iedere partij zal de andere partij(en) onmiddellijk (maar in ieder
   geval binnen twee werkdagen) op de hoogte stellen, als zich een overmachtssituatie voordoet.
   (b) Betaling tijdens overmacht. De opdrachtgever hoeft slechts 50% van de factuur te voldoen, als de
   overmacht aan de zijde van Circle Real Estate Management B.V. ligt (het resterende deel moet pas worden
   voldaan als de overmacht voorbij is). Als de overmacht aan de zijde van opdrachtgever ligt, dan is de
   overmacht geen reden om betaling op te schorten.
   (c) Opzegging bij langdurige overmacht. Als een situatie van overmacht langer dan drie maanden duurt,
   heeft de partij die niet in overmacht verkeert het recht de overeenkomst op te zeggen, voor zover de
   situatie dat rechtvaardigt.

 9. Aansprakelijkheid

  1. Opzet en grove nalatigheid.
   Circle Real Estate Management B.V. is alleen aansprakelijk bij opzet of grove nalatigheid van Circle
   Real Estate Management B.V. of haar leidinggevende(n).
  2. Beperking overblijvende aansprakelijkheid.
   Indien en voor zover Circle Real Estate Management B.V. aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid
   beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende opdracht of, in geval van een deelopdracht, of een
   opdracht met meerdere onderdelen of een opdracht waarbij op maandbasis een vast bedrag wordt
   gefactureerd, de factuurwaarde voor de betreffende deelopdracht, het betreffende onderdeel van de
   opdracht, respectievelijk het overeengekomen maandbedrag.
  3. Uitsluiting indirecte schade.
   Circle Real Estate Management B.V. is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder (maar niet
   beperkt tot) gederfde omzet of winst.
  4. Verval van aanspraken.
   Een aanspraak op schadevergoeding moet onverwijld worden gedaan en vervalt een jaar na het schade
   toebrengende voorval.

 10. Vertrouwelijkheid

  1. Geheimhouding.
   Beide partijen doen geen mededeling over het bestaan en de inhoud van de overeenkomst aan enige derde,
   behalve voor zover dit nodig is (a) voor de uitvoering van de overeenkomst of (b) op grond van
   toepasselijke wet- en regelgeving, een toepasselijk beursreglement of een rechterlijke uitspraak.
  2. Marketingdoeleinden.
   Niettegenstaande het voorgaande, mag Circle Real Estate Management B.V., in overleg met de
   opdrachtgever, de transactie of opdracht vermelden voor marketingdoeleinden.

 11. Intellectueel eigendom

  1. Geen overgang.
   Circle Real Estate Management B.V. blijft of wordt eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten
   (modellen, technieken en instrumenten) die zij bij de uitvoering van de overeenkomst heeft gebruikt of
   zelf heeft ontwikkeld.
  2. Beperkt gebruiksrecht.
   Voor zover nodig voor de uitvoering van de overeenkomst, krijgt de opdrachtgever een beperkt
   gebruiksrecht op deze intellectuele eigendomsrechten. Namaken of kopiëren is niet toegestaan.

 12. Duur en beëindiging

  1. Duur.
   Een overeenkomst geldt in beginsel voor de duur van een project of het behalen van een doel, tenzij
   partijen anders afspreken in de overeenkomst. Een opdracht eindigt door volbrenging.
  2. Tussentijdse beëindiging.
   Geen van beide partijen kan een overeenkomst tussentijds beëindigen, behalve:
   (a) als de andere partij structureel haar verplichtingen onder deze overeenkomst niet nakomt, ook niet
   nadat zij in gebreke is gesteld en een redelijke termijn tot nakoming heeft gekregen;
   (b) als het faillissement of de surseance van betaling van de andere partij wordt aangevraagd; of
   (c) als de relatie tussen partijen zodanig is verstoord dat voortzetting in redelijkheid niet langer
   gevergd kan worden.


 13. Diverse bepalingen

  1. Wijziging of aanvulling.
   Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd of aangevuld door Circle Real Estate Management B.V.
   Circle Real Estate Management B.V. zal haar opdrachtgever in voorkomende gevallen een exemplaar van de
   gewijzigde voorwaarden toesturen.
  2. Toestemming voor overdracht.
   Geen van beide partijen kan een of meer rechten of plichten uit een overeenkomst of uit deze algemene
   voorwaarden overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke medewerking van de andere partij. De
   opdrachtgever verleent hierbij medewerking (onvoorwaardelijk en onherroepelijk) voor de overdracht door
   Circle Real Estate Management B.V. van alle rechten en verplichtingen uit een overeenkomst (inclusief
   deze algemene voorwaarden) in het kader van een algehele overdracht van haar activiteiten aan een derde.
  3. Conversie.
   Als een bepaling uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet (langer) geldig is, dan wordt zij
   geacht te zijn vervangen door een geldige bepaling die qua doet en strekking het meest aansluit bij de
   oorspronkelijke bepaling.
  4. Uitleg.
   Als de tekst van een bepaling in de overeenkomst of in deze algemene voorwaarden niet voldoende helder
   is, dan is het doel van deze algemene voorwaarden (bescherming van de rechtspositie van Circle Real
   Estate Management B.V.) leidend. De contra proferentem regel is niet van toepassing.
  5. Aanvulling.
   Als de overeenkomst of deze algemene voorwaarden geen (volledige) regeling bevatten voor een bepaalde
   situatie, dan is het doel van deze algemene voorwaarden leidend.
  6. Geen afstand.
   Als Circle Real Estate Management B.V. niet altijd de strikte naleving vordert van een recht uit een
   overeenkomst of deze algemene voorwaarden, betekent dit niet dat Circle Real Estate Management B.V.
   afstand doet van het betreffende recht.
  7. Meerdere talen, Nederlands bindend.
   Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar in meerdere talen. Bij een eventueel verschil in uitleg is de
   Nederlandse versie leidend.
  8. Marketing.
   Circle Real Estate Management B.V. mag beeldmateriaal van projecten gebruiken op haar website en in
   andere marketinguitingen, zonder dat hiervoor (aanvullende) toestemming nodig is van de opdrachtgever.

 14. Geschillen

  1. Toepasselijk recht.
   Nederlands recht is van toepassing.
  2. Forumkeuze.
   Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de rechter te Amsterdam.

Sluiten

Kees Besseling

Managing Partner

Kees is medeoprichter van Circle. Na 6 jaar werkzaam te zijn geweest bij Van Boom & Slettenhaar Fonds Management, waar Kees verantwoordelijk was voor de commerciële activiteiten, trad Kees vanaf eind 2012 in dienst bij Chalet Group. Eind 2014 ging Chalet Group onderdeel uit maken van het assetmanagement platform van de Engelse Private Equity investeerder Kildare Partners. Vanaf november 2016 was Kees als managing director van Chalet Group verantwoordelijk voor de uitrol van het businessplan, aansturing van het assetmanagement team en reporting. Zijn manier van werken kenmerkt zich door een gezonde dosis opportuniteit, doelgericht en creativiteit.
“Say what you mean and mean what you Say” Gen. G. Patton

kees@cirle-re.nl
06-52088523

Sluiten

Ir. Jort Bastiaans MRE

Partner

Jort is medeoprichter van Circle. Reeds tijdens de met succes afgeronde Master of Science opleiding aan de Technische Universiteit te Eindhoven is Jort in dienst getreden bij MVGM als commercieel Vastgoedmanager. Daarna heeft Jort zijn loopbaan voorgezet bij Grouwels Vastgoed als acquisiteur en vervolgens als projectontwikkelaar bij een regionale ontwikkelaar. Tussentijds heeft Jort nog de opleiding Master of Real Estate aan de TIAS Business School afgerond. Vanaf 2013 was Jort werkzaam bij Chalet Group in de functie als Senior Asset Manager, verantwoordelijk voor de commerciële en operationele performance van de vastgoedportefeuille in Zuid-Nederland. Tevens was Jort betrokken bij transformatie- en dispositie opgaven. Met meer dan 15 jaar vastgoedervaring staat Jort voor diversiteit en resultaatgericht vakmanschap.

“Investing is an activity of forecasting the yield over the life of the asset; speculation is the activity of forecasting the psychology of the market” John Maynard Keynes

jort@circle-re.nl
06-46988975

Sluiten

Jasper Stegmann MSc MSRE

Partner

Jasper is medeoprichter van Circle. Na bijna 5 jaar werkzaam te zijn geweest als makelaar in logistiek en industrieel vastgoed, bij Ooms en Cushman & Wakefield, maakte Jasper de overstap naar Chalet Group. Binnen Chalet Group was hij verantwoordelijk voor alle gebouwen in de randstad. Jasper heeft een brede kennis op het gebied van asset- en transactie management. Het vastgoed heeft hem altijd getrokken, dat begon al op jonge leeftijd tijdens het spelen van Monopoly en Hotel. In de afgelopen jaren heeft Jasper kennis vergaard in logistiek/industrieel vastgoed en kantoren door heel Nederland. Zijn manier van werken kenmerkt zich door doelgerichtheid, creativiteit en oplossingsgerichtheid. Jasper heeft een Master of Science in Real Estate (MSRE) behaald aan de ASRE.

“Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better.”  Samuel Beckett

Jasper@circle-re.nl
06-15010447

Sluiten

Nico Schuthof

Partner

Nico, medeoprichter van Circle, is een zeer ervaren en gedreven Senior Technisch Adviseur met reeds 20 jaar ervaring in de Vastgoedmarkt.
In de afgelopen 20 jaar is Nico voornamelijk werkzaam geweest bij vastgoed eigenaren in het commerciële vastgoed bij beleggers als Stena Realty, Uni-Invest (huidige Merin) en laatstelijk bij de Chalet Group. Hier was Nico eindverantwoordelijk voor alle technische aangelegenheden inclusief het aansturen van de externe Property Manager.
Nico is, door zijn kennis en brede netwerk, het ideale aanspreekpunt voor (grootschalige) renovaties en verduurzaming van het vastgoed met een optimaal resultaat voor zowel de gebruikers van het vastgoed als de belegger.
“Impossible is nothing.” Muhammad Ali

nico@circle-re.nl
06-28789415