Privacy Policy

Circle Holding B.V., inclusief de aan haar gelieerde ondernemingen (hierna ‘Circle’, ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’) neemt uw privacy zeer serieus. Deze privacy verklaring (hierna ‘verklaring’) bevat informatie over welke persoonsgegevens we van u verzamelen, hoe wij die gebruiken en waarom we die nodig hebben.

Uw privacy

We erkennen dat wanneer u ervoor kiest ons informatie over uzelf te verstrekken, u erop vertrouwt dat wij op een verantwoorde manier handelen. Deze Privacyverklaring legt uit wie we zijn, hoe we persoonlijke gegevens over u verzamelen, delen en gebruiken en hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen. Dit is van toepassing op persoonlijke gegevens die we via de Website verzamelen of bij onze relatie of potentiële relatie met u (of uw organisatie) als leverancier, klant of zakenpartner.

Wat doen wij?

Circle is een organisatie die gebruikers en investeerders in commercieel vastgoed helpt bij het optimaliseren van de waarde van hun vastgoed. Circle is een dienstverlener in commercieel en residentieel vastgoed met services variërend van agency-, investment & asset management- en project & development services. Meer informatie kunt u vinden op onze website.

Welke informatie verzamelen wij?

Afhankelijk van uw relatie met Circle, kunnen wij persoonlijke gegevens over u verzamelen die grofweg in de volgende categorieën vallen:

Informatie die u vrijwillig verstrekt

 • Website-informatie. U kunt onze website bezoeken zonder ons iets over uzelf te vertellen. In sommige situaties kunnen we u echter vragen om ons vrijwillig wat persoonlijke informatie te geven. Dit kan bijvoorbeeld zijn als u geïnteresseerd bent in het ontvangen van e-mails van ons, in het lezen van onze publicaties, in het bijwonen van een evenement, in deelname aan een online forum dat van tijd tot tijd door ons wordt aangeboden, als u zich online registreert voor een account dat door ons beschikbaar wordt gesteld of wanneer u contact met ons opneemt via de website (in welke gevallen we informatie zullen verzamelen zoals naam, e-mailadres, organisatie, land, postcode, functietitel, telefoonnummer(s), details van uw opmerking of vraag en gebruikersnaam/wachtwoord). Wanneer we uw persoonlijke gegevens ontvangen, behandelen we deze veilig, wettig en eerlijk.
 • Sollicitanten. Wanneer u contact met ons opneemt met betrekking tot werkgelegenheid bij Circle, verzamelen wij bepaalde informatie als onderdeel van het wervingsproces (en indien succesvol, uw dienstbetrekking).
  Informatie die we verzamelen wanneer u zaken met ons doet. Wij kunnen informatie over u als persoon (hetzij als gebruiker van de Website of anderszins) verzamelen en verwerken als u zakendoet met Circle als, of namens, een klant of potentiële klant, of als, of namens, een verkoper, leverancier, consultant, professionele adviseur of andere derde partij (‘Gegevens van klanten, leveranciers of zakenpartners’). Voorbeelden van Klant-, Verkopers- of zakenpartnergegevens zijn onder andere:
 • contactgegevens van een contactpersoon van een Circle Klant, Verkoper of Zakenpartners (zoals naam, zakelijke telefoonnummers, zakelijk adres, foto) onder meer voor de aanwezigheid op of deelname aan een promotie- of ander Circle evenement of competitie;
 • functie gerelateerde informatie over Klant, Verkoper of Zakenpartner of hun vertegenwoordigers (zoals functietitel, verantwoordelijkheden, afdeling, arbeidsverleden, kwalificaties en ervaring);
 • financiële informatie (zoals financiële en fiscale rekeninginformatie over personen die zijn verbonden aan een bepaald bedrijf) of informatie over eigendomsrechten met betrekking tot dergelijke personen indien nodig om betalingen te verrichten of contractuele verplichtingen na te komen of voor due diligence of verwante doeleinden;

 

Informatie die we automatisch verzamelen

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij bepaalde informatie automatisch van uw apparaat verzamelen. In sommige landen, waaronder landen in de Europese Economische Regio, kan deze informatie als persoonlijke informatie worden beschouwd onder toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. De informatie die we automatisch verzamelen, kan met name informatie bevatten zoals uw IP-adres, apparaat type, cookie-ID, browsertype, geografische locatie (bijvoorbeeld locatie op land- of stadsniveau) en andere technische informatie. We kunnen ook informatie verzamelen over hoe uw apparaat in interactie is geweest met onze website, onder meer de pagina’s waartoe u toegang hebt gekregen en de links waarop u hebt geklikt. Door deze informatie te verzamelen, kunnen we de bezoekers die naar onze website komen beter begrijpen, en krijgen we inzicht in waar ze vandaan komen en welke inhoud op onze website voor hen van belang is. We gebruiken deze informatie voor onze interne analytische doeleinden en om de kwaliteit, relevantie en ervaring van onze website voor onze bezoekers te verbeteren. Een deel van deze informatie kan worden verzameld met behulp van cookies en soortgelijke trackingtechnologie. Voor meer informatie over de soorten Cookies die we gebruiken, waarom, en hoe u Cookies kunt beheren, raadpleeg dan onze Cookie-verklaring.

Informatie die we verkrijgen van bronnen van derden

Om te voldoen aan verschillende voorschriften of om achtergrondcontroles uit te voeren (indien toegestaan en in overeenstemming met toepasselijke wetgeving), kunnen we soms persoonlijke informatie over u ontvangen van externe bronnen zoals kredietcontroledatabases, databases met politiek prominente personen, door de overheid geweigerde partijen, sancties en watchlists, uw werkgever, andere partijen in de vastgoedsector zoals makelaars in onroerend goed, kopers, verkopers, kredietnemers, kredietgevers, architecten, ingenieurs, inspecteurs, ontwikkelaars, verhuurders, huurders en financiële instellingen, alsook online bronnenbestanden en openbare registers. We zullen deze informatie alleen verkrijgen als we hebben gecontroleerd dat de betreffende derden uw toestemming hebben of anderszins wettelijk zijn toegestaan of verplicht zijn uw persoonlijke informatie aan ons te verstrekken. De soorten informatie die we van derden verzamelen, zijn bijvoorbeeld informatie over het feit of u bent onderworpen geweest aan een bepaalde wettelijke maatregel of juridische procedures. Wij gebruiken de informatie die we ontvangen om de nauwkeurigheid van de gegevens die we over u hebben bij te houden en te verbeteren en om eventuele risico’s te beoordelen die voortkomen uit een relatie of een mogelijke relatie met u en/of uw organisatie.

Gevoelige persoonlijke informatie

Sommige informatie die u verstrekt of die we verkrijgen van externe bronnen (indien toegestaan door, en in overeenstemming met, toepasselijke wetgeving) in verband met het uitvoeren van een due diligence voor u of uw organisatie kan gevoelig zijn, zoals eventuele strafrechtelijke veroordelingen die u hebt gekregen, informatie over uw politieke activiteiten of religieuze voorkeuren (bijvoorbeeld in verband met het vaststellen of u een politiek prominente persoon bent). We hebben deze informatie nodig voor het uitvoeren van ‘ken uw tegenpartij’-controles en voor het anderszins beoordelen van risico’s in overeenstemming met toepasselijke wetgeving in het kader van het contact met u/uw organisatie als potentiële klant of leverancier.

U kunt ons ook informatie verstrekken over een gezondheidstoestand om ons te helpen aanpassingen te maken om de toegankelijkheid van gebouwen en/of evenementen te garanderen.

Als u ons informatie verstrekt over een andere persoon, bevestigt u dat zij u hebben aangesteld om voor hen op te treden, dat u hen hebt geïnformeerd over onze identiteit en de doeleinden (zoals uiteengezet in deze Privacyverklaring) waarvoor hun informatie zal worden verwerkt en dat u alle noodzakelijke toestemmingen hebt verkregen voor de verwerking van hun persoonlijke gegevens. Wanneer we hen voor het eerst contacteren, kunnen we hen vertellen waar we de informatie vandaan hebben.

Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden (of anderszins beschreven op het moment van verzamelen):

 • om bestanden over uw online account (indien aanwezig) aan te maken en te beheren, om online services aan u te leveren en voor website- en systeembeheer;
 • om onze Website(s) en onze producten en diensten te verbeteren;
 • voor due diligence-doeleinden, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, om financiële, reputatie-, krediet- of verzekeringsrisico’s te beoordelen die voortvloeien uit een relatie of mogelijke relatie met u/uw organisatie en/of om de nodige antiwitwascontroles uit te voeren;
 • om u/uw organisatie te voorzien van informatie of producten en diensten die u hebt aangevraagd en om te gaan met facturering en betaling;
 • om u service gerelateerde communicatie te sturen, om de communicatie die u ons stuurt af te handelen en om feedback te vragen;
 • om uw deelname aan evenementen of wedstrijden waarvoor u zich hebt ingeschreven/waaraan u hebt deelgenomen mogelijk te maken;
 • om trends in de vastgoedsector te identificeren;
 • om ervoor te zorgen dat de inhoud, diensten en advertenties die we aanbieden, zijn afgestemd op uw behoeften en interesses (of die van uw organisatie) en voor bedrijfsontwikkelingsdoeleinden;
 • om rechtstreeks of via onze agenten contact met u op te nemen per post, telefoon, fax, e-mail, sms of andere elektronische berichtendienst met aanbiedingen van goederen en diensten of informatie die voor u van belang kan zijn (inclusief informatie over goederen en diensten van andere organisaties). Als u geen marketinginformatie van ons wenst te ontvangen, geef dit dan aan, indien gevraagd op het registratie- of contactformulier of neem contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze Privacyverklaring. Wij zullen uw toestemming vragen voor het leveren van direct marketingmateriaal aan u, indien dit wettelijk verplicht is.

Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens?

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens aan de volgende categorieën ontvangers bekendmaken:

organisatieonderdelen binnen onze groep of gelieerde entiteiten, externe dienstverleners en partners

 • die gegevensverwerkingsdiensten aan ons leveren (bijvoorbeeld ter ondersteuning van de levering van, het bieden van functionaliteit aan, of het helpen verbeteren van de beveiliging van onze website of andere IT-infrastructuur, om ons te helpen bij het uitvoeren van due diligence-onderzoeken, het uitvoeren van marketing, analyse of onderzoek namens ons of ter ondersteuning van de levering van diensten aan onze klanten in het algemeen of uit hoofde van een bepaalde opdracht);
 • met wie we gezamenlijke promotie-evenementen organiseren (om ervoor te zorgen dat u geen direct marketinginformatie over het evenement ontvangt van verschillende bronnen); of
 • in het geval van groepsmaatschappijen of gelieerde entiteiten, die anderszins persoonlijke informatie verwerken voor doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring of aan u worden meegedeeld wanneer wij uw persoonlijke gegevens verzamelen;
 • aan onze klanten en bieders, in verband met biedingen en transacties waarbij u betrokken bent.
 • aan bevoegde ordehandhavingsinstanties, regelgevende instanties, overheidsinstanties, rechtbanken of andere derde partij waarvan wij vinden dat bekendmaking noodzakelijk is (i) als een kwestie van toepasselijke wet- of regelgeving, (ii) om onze wettelijke rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen, of (iii) om uw vitale belangen of die van elke andere persoon te beschermen;
 • aan een daadwerkelijke of potentiële koper (en zijn agenten en adviseurs) in verband met een daadwerkelijke of voorgestelde aankoop, fusie of overname van een deel van onze onderneming, op voorwaarde dat we de koper informeren dat hij uw persoonlijke gegevens alleen voor de in deze privacyverklaring vermelde doeleinden mag gebruiken;
 • aan een andere persoon met uw toestemming voor de openbaarmaking.

Internationale gegevensoverdrachten

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan en verwerkt in andere landen dan het land waarin u woonachtig bent. Deze landen kunnen gegevensbeschermingswetten hebben die verschillen van de wetten van uw land (en kunnen in sommige gevallen mogelijk niet zo beschermend zijn). We ondernemen echter stappen om uw persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonlijke gegevens

Volgens de gegevensbeschermingswetgeving van de Europese Unie hangt onze wettelijke basis voor het verzamelen en gebruiken van de hierboven beschreven persoonlijke gegevens af van de persoonlijke informatie in kwestie en de specifieke context waarin we deze verzamelen.

Normaal gesproken zullen wij echter alleen persoonlijke gegevens van u verzamelen (i) wanneer we de persoonlijke gegevens nodig hebben om een contract met u uit te voeren, (ii) wanneer de verwerking in onze legitieme belangen is en dit niet wordt beperkt door uw rechten, of (iii) wanneer wij uw toestemming hebben om dit te doen. In sommige gevallen kunnen we ook een wettelijke verplichting hebben om persoonlijke gegevens van u te verzamelen of anderszins persoonlijke gegevens nodig hebben om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen.

Wanneer we uw gevoelige persoonlijke gegevens verwerken, doen we dit: (i) in het kader van ‘ken uw-tegenpartij’-controles zoals vereist door de toepasselijke wetgeving; (ii) op grond van het feit dat de verwerking noodzakelijk is om redenen van substantieel openbaar belang; (iii) op basis van uw uitdrukkelijke toestemming; of (iv) om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

U kunt ervoor kiezen om geen persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken. Tenzij anderszins aangegeven, is de door ons gevraagde informatie echter noodzakelijk voor het aangaan en uitvoeren van een contract met u of uw organisatie en/of het verlenen van diensten aan u of uw organisatie en zal het verzuim om deze informatie te verstrekken het contractproces en/of de levering van de relevante diensten belemmeren.

Als we uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken op basis van onze legitieme belangen (of die van een derde partij), zullen deze belangen normaal gesproken de volgende zijn: om onze diensten aan u te verlenen, te reageren op uw vragen, onze Website(s) te verbeteren, marketing te ondernemen of voor het detecteren of voorkomen van illegale activiteiten.

Gezien de business-to-business context waarin wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens uitvoeren worden onze legitieme belangen niet gecompenseerd door enig nadeel voor uw individuele rechten en vrijheden. We hebben mogelijk andere legitieme belangen en, indien van toepassing, zullen we u op het relevante moment duidelijk maken wat die legitieme belangen zijn.

Gegevensbewaring

We bewaren persoonlijke gegevens die we van u verzamelen indien we een lopende legitieme bedrijfsbehoefte hebben om dit te doen. De informatie wordt bewaard om ons in staat te stellen onze diensten te verlenen, om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke, fiscale of boekhoudkundige vereisten en, indien nodig, voor de oprichting, uitoefening of verdediging van juridische claims.

Uw gegevensbeschermingsrechten

Als Europese gegevensbeschermingswetgeving van toepassing is, dan hebt u de volgende rechten:

 • Als u uw persoonlijke gegevens wilt bekijken, corrigeren, bijwerken of wilt laten verwijderen, dan kunt u dit op elk gewenst moment doen door contact met ons op te nemen.
 • Bovendien kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, ons vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken of om de portabiliteit van uw persoonlijke gegevens te vragen.
 • U hebt het recht om zich af te melden van marketingcommunicatie die wij u van tijd tot tijd kunnen sturen. U kunt dit recht uitoefenen door ons e-mailen via info@circle-re.nl.
 • Evenzo, als we uw persoonlijke gegevens met uw toestemming hebben verzameld en verwerkt, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerkingen die we voorafgaand aan uw intrekking hebben uitgevoerd, noch zal dit van invloed zijn op de verwerking van uw persoonlijke gegevens die wordt uitgevoerd op grond van wettelijke verwerking in plaats van toestemming.
 • U hebt het recht om bij een autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming.
 • We reageren op alle verzoeken die we ontvangen van personen die hun gegevensbeschermingsrechten willen uitoefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Links naar andere websites

We kunnen linken naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van deze websites voor de manier waarop informatie over hun gebruikers wordt behandeld. In het bijzonder, tenzij expliciet vermeld, zijn wij geen agenten voor deze websites of adverteerders en zijn we ook niet gemachtigd om namens hen verklaringen af te leggen. In ieder geval moet u de privacypraktijken van die derde partijen onderzoeken.

Wachtwoorden

Om u meer gepersonaliseerde diensten te kunnen aanbieden, kunnen we u vragen om een of meer wachtwoorden in te stellen om toegang te krijgen tot bepaalde diensten of secties op onze Website. U bent zelf verantwoordelijk voor de controle en het gebruik van elk wachtwoord dat u aanmaakt en we raden aan om geen oud wachtwoord te hergebruiken en een sterk wachtwoord te maken.

Updates van deze Privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken als reactie op veranderende juridische, technische of zakelijke ontwikkelingen. Wanneer we onze Privacyverklaring updaten, zullen we gepaste maatregelen nemen om u op de hoogte te houden, in overeenstemming met het belang van de wijzigingen die we aanbrengen. We zullen uw toestemming voor alle belangrijke wijzigingen in de privacyverklaring verkrijgen, indien en wanneer dit wordt vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wij adviseren u dan ook om regelmatig te checken of deze verklaring is gewijzigd.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 juni 2022.

Hoe u contact met ons kunt opnemen

Indien u een e-mail of e-mails van Circle hebt ontvangen die u niet langer wenst te ontvangen, neem dan contact met ons op via info@circle-re.nl. Als u nog vragen of zorgen hebt over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via info@circle-re.nl.

De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonlijke informatie is de Circle groepsentiteit (i) waarmee u of uw organisatie een relatie onderhoudt als leverancier of klant; (ii) die overweegt een relatie met u of uw organisatie aan te gaan; en/of (iii) waarbij u betrokken bent als gebruiker van een bepaalde Circle-website.